You must shine your shoes.

作者: tihaiku 日期: 2020-12-24 16:01:43 人气: - 评论: 0
问题 You must shine your shoes.
选项 A:polish B:clear C:wash D:mend
答案 A
解析
发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

Copyright © 2012-2014 记题库 Inc. 保留所有权利。 Powered by Jitiku.com

页面耗时0.0672秒, 内存占用254.45 KB, Cache:redis,访问数据库19次

鲁ICP备17016787号-12